Legend: implies that the guy has left the Randwa (bachelor) Union.

961301: Saurabh Akhauri

961302: K. Anand

961303: Rohit Arora

961304: Pankaj Arrawatia

961305: Chandresh Baid

961306: Amnaya Prakash Avasthi

961307: Bhargava Janakiraman

961309: Suvadipto Das

961311: Vikas Gupta

961312: Rohit Khanna

961313: Ravi Ranjan Kumar

961315: Vinit Kumar

961316: S. Vikram

961317: Mantosh Kumar

961319: Himanshu Meel

961320: Rakesh Mishra

961321: Jitesh H. Panchal

961322: Skand Pandey

963123: Varunesh Puri (funky pic)

963124: Gunjan Singh Thakur

963125: Sachin Kumar Tripathi