Legend: implies that the guy has left the Randwa (bachelor) Union.

961201: Nikhil Agrawal

961202: Vikram Agrawal

961203: Shersingh Bishnoi

961204: Sunit Dhingra

961206: Ritesh Gupta

961207: Pravin Jain

961208: Gautam Kumar

961209: Mrityunjay Kumar

962110: Akhilesh Mittal

962111: Shariq Mohd.

962112: Arijit Pal

962113: Vivek Nigam

962114: Manbhawan Prasad

962115: Manish Prasad (nashedi or bandar)

962117: Saikat Ray (Baba)

962118: Shubhankar Ray

962119: Amit Sahu

962120: Manish Sao

962121: Shakti Amrendra

962122: Diwakar Sharma

962123: Lal Babu Sharma

962124: Devesh Singh (Swamiji)

962125: BV Sreedhar (buda)

962126: Praveen Vedam