Legend: implies that the guy has left the Randwa (bachelor) Union.

961101: Parvez Ahmed

961102: Seraj Ahmed

961103: Debashish Chatterjee

961104: Cholleti Sharath Reddy

961105: Atul Choudhary

961106: Clint Mario Cleetus

961107: Amitayu Das

961108: Sanjeev Dwivedi (funky pic )

961109: Prayas Gaurav

961110: Abhishek Ghosh

961111: Ajay Gupta

961112: Sandeep Gupta

961113: Ajay Kumar

961114: Mandeep Kumar

961115: Thota Kiran Kumar

961116: Arunesh Mishra

961117: Y Giridhar Nag Appaji
funky

961118: YVS Siva Nagendra

961119: K.V.M Naidu

961120: Pramod Kumar Patangay

961121: Srinivasa Raghavendra

961122: Sekhar Putcha

961123: Sushant Sharma

961124: Arun Singh

961125: Rajendra Singh

961126: Servesh Pratap Singh (Item)

961127: Vivek Singh

961128: Deepankar Vidyarthi

961129: Himanshu Raj

961130: Kapil Khemka

961131: Pankaj Agrawal